3Dconnexion Přihlásit se

Vytvořením účtu souhlasíte se zásadami ochrany soukromí společnosti 3Dconnexion

3DConnnexion

Obchodní podmínky

§ 1 Pusobnost
(1) Tyto všeobecné podmínky stanoví výhradne smluvní podmínky, kterými se rídí právní vztah mezi vámi a námi, firmou 3Dconnexion, vyjma jejich úprav nebo doplnení  písemnou dohodou mezi smluvními stranami. Do tohoto smluvního vztahu vstupujete pouze s námi, firmou 3Dconnexion. Tím, že se zaevidujete na naší domovské stránce, berete na vedomí tyto všeobecné podmínky, s jejich obcasnými úpravami, které se stanou závaznými a platnými pro vás nebo proti vám.
(2) Jakákoli zmena techto všeobecných podmínek vám bude oznámena písemne, prostrednictvím faxu nebo e-mailu. Pokud nám nesdelíte své námitky proti takové zmene do ctyr týdnu po jejím oznámení, bude tato zmena pokládána z vaší strany za prípustnou. V prípade takové zmeny vás znovu upozorníme na vaše právo uplatnit proti této zmene námitky.


§ 2 Objednávky, údaje o zákazníkovi
(1) Jakmile jste si vyhledali nejaký produkt, mužete ho nezávazne uložit do nákupního košíku kliknutím na tlacítko „Košík“. Kliknutím na tlacítko „Košík“ mužete také kdykoli nezávazne obsah nákupního košíku zkontrolovat.  Všechny produkty v nákupním košíku lze kdykoli zase vyložit kliknutím na tlacítko „Odstranit“. Pokud si prejete produkty v nákupním košíku zakoupit, kliknete prosím na tlacítko „Další krok“.  Objeví se požadavek na vložení vašich osobních údaju a vámi zvoleného zpusobu platby, a poté budete požádáni o potvrzení, že jste si procetli informace pro zákazníka a tyto všeobecné podmínky a souhlasíte s nimi. Svou objednávku mužete kdykoli dokoncit kliknutím na tlacítko „Zadat objednávku“, nebo objednávku zrušit.
(2) Kliknutím na tlacítko „Zadat objednávku“ predkládáte právne závaznou objednávku produktu umístených v nákupním košíku. Dorucení objednávky se obratem potvrdí prostrednictvím e-mailu poté, co byla zadána, toto potvrzení však ješte neznamená prijetí vaší objednávky z naší strany. Prijetí objednávky oznámíme formou potvrzení objednávky, nebo prípadne potvrzením, že byl produkt odeslán nebo formou dodání produktu.
(3) Objednávky mohou zadávat pouze plnoleté osoby. Na naši žádost jste povinni poskytnout nám kopii svého prukazu totožnosti.  Je treba predložit požadované údaje o uživateli kompletne a pravdive; vaše povinnost predložit pravdivé údaje se vztahuje i na jakékoli údaje poskytnuté dobrovolne.   

Ponesete náklady na vrácení zboží na naši adresu pod podmínkou, že zboží bude doruceno podle objednávky a dále pod podmínkou, že jeho hodnota je nižší než 40 € nebo že jste za nej nezaplatili kupní cenu ani jakoukoli smluvní splátku.   

Právo zrušit objednávku nemá vliv na vaše zárucní nároky (v prípade vzniku), pokud jsou produkty vadné (viz § 10 Záruka).


§ 3 Ochrana dat
(1) Vaše údaje použijeme pouze pro úcely vyrízení vaší objednávky. Veškeré údaje o zákaznících budou uchovávány a zpracovány v souladu s príslušnými ustanoveními Zákona o ochrane osobních údaju a Zákona o ochrane dat v elektronických službách.
(2) Jste oprávneni být informováni o údajích, které uchováváme, a nechat takové údaje opravit, zablokovat pro použití nebo vymazat.  Kontaktujte nás na [info(at)3dconnexion.com](javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqB5feqppgzkqp0eqo');) nebo nám svuj požadavek pošlete poštou nebo faxem.
(3) Na základe následující vety nebudeme vaše osobní údaje, vcetne adresy bydlište a emailové adresy, poskytovat jakékoli tretí strane bez vašeho výslovného souhlasu, pricemž tento souhlas lze kdykoli zrušit. Vaše údaje však poskytneme svým spolupracujícím partnerum v rozsahu, který tito partneri (napr. dorucující firma nebo banka, která zpracovává vaši platbu) potrebují k vyrízení vaší objednávky, pricemž v takovém prípade budou poskytnuté údaje omezené pouze na údaje nutné pro urcitý úkon.


§ 4 Ceny
Ceny uvedené na našich webových stránkách jsou ceny vcetne DPH na základe príslušné nemecké zákonné sazby.


§ 5 Smlouva
Prezentaci našich produktu nelze chápat jako závaznou nabídku. Za závaznou nabídku je treba považovat pouze objednávku z vaší strany v souladu s príslušnými právními predpisy. V prípade prijetí takové objednávky vám zašleme potvrzení objednávky prostrednictvím e-mailu.


§ 6 Platba
Platbu kupní ceny lze provést, podle vašeho výberu, kreditní kartou, debetní kartou (pro zakódování prenosu vašich osobních údaju používáme šifrovací metodu Secure Socket Layer) nebo bankovním prevodem. Platbu lze podle vašeho výberu provést šekem nebo v hotovosti pri prevzetí za predpokladu, že tyto zpusoby platby naše online objednávková procedura nabízí. Pokud je nabízena možnost platby v hotovosti pri dorucení a vy si ji zvolíte, je nutno uhradit kupní cenu pri dorucení produktu. Jinak je treba kupní cenu uhradit ihned po potvrzení objednávky z naší strany.


§ 7 Poukázky
Jako soucást urcitých propagacních akcí poskytujeme svým zákazníkum poukázky. Tyto poukázky lze použít pouze v internetovém  obchode. Pri objednávání je nutno uvést kód poukázky. Poukázku lze uplatnit jednorázove. Pro každý nákup lze uplatnit pouze jednu poukázku. Pro poukázky mohou platit další omezení nebo pravidla, která jsou na poukázce uvedena. Pokud použijete kód poukázky, který je už neplatný, budeme vás o této skutecnosti informovat pred dokoncením objednávky. Hodnotu poukázky nelze proplatit.
§ 8 Vlastnické právo, odstoupení pri neplacení
Zakoupené zboží zustává naším majetkem, dokud jej neuhradíte v plné výši. Pokud jej nezaplatíte do 10 dnu, jsme oprávneni odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení námi doruceného zboží.


§ 9 Dorucení
(1) Zboží je dodáváno schváleným zpusobem dorucení. Veškeré náklady na dorucení jsou uvedeny ve formulári o zpusobu dodání a budou úctovány zvlášt, tak jak je uvedeno na fakture. Uvedomte si laskave, že u dodávek mimo Nemecko mohou vzniknout dodatecné náklady, celní poplatky a poplatky, které prímo neuvádíme, tyto náklady pujdou k vaší tíži.
(2) Pokud není u popisu produktu uvedeno jinak, dodávka bude provedena do 10 pracovních dnu. V prípade jakéhokoli zpoždení dodávky vás budeme informovat nejpozdeji do 5 dnu po obdržení vaší objednávky. Jakékoli dodací termíny, které se liší od tohoto harmonogramu, jsou závazné pouze v prípade našeho písemného potvrzení.
(3) Pokud není dodávka zboží provedena v souladu s podmínkami kupní smlouvy, jste povinni nám zaslat upomínku s predstihem 2 týdnu za úcelem vyrešení problému. Pokud takovou upomínku neobdržíme, nejste oprávneni odstoupit od této smlouvy.
(4) Jsme oprávneni k dílcím dodávkám, pokud je to pro vás prijatelné. Dodatecné náklady na dopravu jsou prípustné výhradne po vzájemné dohode.


§ 10 Zrušení objednávky
(1) Máte právo zrušit svou objednávku bez uvedení duvodu, písemnou formou/e-mailem na [order_eu(at)3dconnexion.com](javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,qtfgt_gwB5feqppgzkqp0eqo');) nebo formou vrácení zboží na naši adresu uvedenou v poslední vete tohoto odst. (1), pokud jste neuzavreli tuto smlouvu jménem vaší firmy nebo profesního sdružení. Termín dvou týdnu zacíná bežet  od : (a) dorucení zboží a (b) jakmile jste od nás dostali písemnou informaci, kterou ukládá príslušný právní predpis. Pro dodržení konecného termínu stací zaslat oznámení o zrušení nebo dorucit zboží do dvou týdnu.
(2) Právo zrušit objednávku nelze uplatnit:

  • pokud se objednávka týká dodávky zboží, které jsme vyrobili podle vašich specifikací, nebo které bylo prizpusobeno vašim specifickým požadavkum, nebo které nemuže být s ohledem na svuj stav vráceno, nebo které se rychle kazí nebo by se znicilo; nebo     
  • pokud jde o dodávku audio nebo video nahrávek nebo software, u nichž jste porušili plombu, kterou bylo toto zboží opatreno.

(3) V prípade platného oznámení o zrušení budou vráceny vzájemné dodávky a platby, vcetne výnosu z nich získaných. Budete nám muset zaplatit náhradu za zboží nebo nekterou jeho cást, které nebudete moci vrátit, nebo za zboží, které se poškodilo. Nejste povinni zaplatit náhradu za poškození, k nemuž mohlo dojít pouze ve skladu. Dále nemusíte platit náhradu, pokud produkty nepoužíváte jako majitel a zdržíte se jakéhokoli jednání, které sníží jejich hodnotu.  Zboží, které je možno zaslat balíkovou poštou, lze vrátit na naše náklady. Zboží, které nelze poslat balíkovou poštou, si sami vyzvedneme.


§ 11 Záruka
(1) Na základe bezprostredne následující vety se naše záruky rídí zákonnými predpisy. Pokud je produkt vadný, mužete se rozhodnout, zda vám dodáme nový produkt nebo odstraníme vadu. Pokud nebude produkt zdárne opraven, nebo pokud bude další dodaný produkt také vadný, jste podle vlastního rozhodnutí oprávneni bud produkt vrátit proti zpetnému uhrazení celé kupní ceny, nebo požadovat snížení kupní ceny.
(2) Ohledne jakýchkoli záruk výrobce se laskave odvolejte na dokumentaci k výrobku.
(3) Zákonná lhuta pro uplatnení záruky vuci nám ciní dva roky od obdržení produktu.


§ 12 Omezení odpovednosti
Odpovídáme za jakékoli škody, pokud nejde o škody vzniklé z osobní újmy nebo úmrtí pouze v rozsahu v jakém tato škoda vznikne v dusledku úmyslného prestupku nebo hrubé nedbalosti nebo porušení zásadních smluvních závazku, které lze pricíst nám nebo nekterému z našich zamestnancu nebo subdodavatelu.


§ 13 Ruzné
(1) Tyto všeobecné podmínky a veškeré smlouvy podle nich sjednané se budou rídit monackým právem podle zákona c. 1383 z  02/08/2011, clánku 2-4. Použití jakýchkoli ustanovení právního rádu státu vašeho trvalého pobytu zustane nedotceno, pokud podle tohoto právního rádu nelze taková ustanovení vyjmout formou vzájemné dohody.
Tyto všeobecné podmínky se vztahují na všechny naše webové zákazníky, plátce i neplátce DPH. Pro jakékoli spory vzniklé z techto všeobecných podmínek a z jakýchkoli smluv jsou príslušné soudy v Monaku.

Máte-li dotazy ohledně vaší objednávky v e-shopu, stavu dodávky atd., kontaktujte nás prosím na adrese order_eu(at)3dconnexion.com (komunikace v anglickém jazyce).

S firmou 3Dconnexion se mužete spojit prostrednictvím techto kontaktu:

V Nemecku

3Dconnexion GmbH
Clarita-Bernhard-Str. 18
81249 München

Mimo Nemecko
3Dconnexion SAM
info@3dconnexion.com

Komercní registrace/R.C.I.: 11S05451